Ρίτσος: οι κρυφοί κώδικες του ποιήματος «Θρύλοι»

εηο έργο ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ σπάρτοσν ποιήμαηα ποσ ζστνά αναθέρονηαι, με απόκρσπηικό ηρόπο ζε γεγονόηα ηης νεώηερης ελληνικής ιζηορίας, μολονόηι ο ποιηηής ρηζιμοποιεί φς «πρώηη ύλη» κείμενα αρταίφν ζσγγραθέφν. Οριζμένα από ηα ποιήμαηα ασηά παραμένοσν αινιγμαηικά για ηον αναγνώζηη ζηην πρώηη ανάγνφζη. Δηλαδή: Ποιο είναι ηο ζσγκεκρι-μένο θέμα ή ηο ιζηορικό γεγονός ηης αναθοράς,ποιος ο ζσγγραθέας και ποιο ηο κλαζζικό κείμενο,ηο οποίο τρηζιμοποιήθηκε; Ένα από ηα πιο τα-ρακηηριζηικά παραδείγμαηα ανηίζηοιτης ηετνικής «καμοσθλάζ» αποηελούν ηα ποιήμαηα ηοσ κύκλοσ «Επαναλήυεις», ποσ γράθηηκαν και δημοζιεύηηκαν ζηα τρόνια ηης τούνηας και όποσ τρηζιμοποι-ούνηαι αρταίοι μύθοι ή αρταίες ιζηορίες προκειμένοσ να σπαινιτθούν επίκαιρα πολιηικά γεγονόηα ή ζύγτρονα θέμαηα. Τα περιζζόηερα από ασηά γί νονηαι ανηιληπηά μόνο ζε δεύηερη ανάγνφζη, έηζι ώζηε να περάζοσν απαραηήρηηα από ηην λογοκρι ζία, φς ποιήμαηα με πολιηικό περιετόμενο.

Exantas Heft 11/ Dezember 2009 >>>  pdf Thryloi.pdf